Outdoor Reflector Holder

Chiyoda Lighting » Our Products » Light Appliances » Outdoor Reflector Holder

Type:

  • DK-D7(E-27) / DK-D7-P(E-27)
  • DK-D8(E-40) / DK-D8-P(E-40)

Color: Silver
Dimension:

Base Height (mm) Ø
(mm)
Net Weight (kg)
DK-D7 108 55 0.155
DK-D8 144 83 0.44
DK-D7-P 117 90.5 0.31
DK-D8-P 117 90.5 0.41

Price: $0.00

Shipping: $0.00